webáruházunk teszt üzemmódban nem fogad még megrendeléseket!

Kérdése van?     +36306155114          |          shopkeiler.hu      Segítünk!

KEILER.HU Vadász és Outdoor Online Shop

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Jótállás, szavatosság, garancia

I. Kellék-és termékszavatosságra, jótállásra vonatkozó feltételek

 

A megvásárolt termékre a Vállalkozás a Polgári Törvénykönyv alapján kellék-és termékszavatosságot vállal.

Egyes termékekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási igény érvényesíthető.

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági igényével?

Ön a Kereskedő hibás teljesítése (minőségi kifogással érintett termék) esetén a Vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérheti a minőségi kifogással érintett termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozás számára másik kellékszavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az Ön által vásárolt termék(ek) vételárának arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat (azaz visszaküldi a terméket és visszakapja annak vételárát.) A termék jelentéktelen hibája miatt azonban elállásnak nincs helye.

Választott kellékszavatossági igényéről egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (azaz kettő) hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől (azaz az adásvétel létrejöttétől) számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Vállalkozással/Kereskedővel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét, akitől a terméket vásárolta.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 (azaz hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a AUTOGLOBUS Kft. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés (az adásvétel létrejöttének) időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

A termék hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja; hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet! Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben érvényesíthet Ön jótállási igényt a vásárolt termékkel összefüggésben?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján a AUTOGLOBUS Kft. jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Tartós fogyasztási cikkek esetén a kötelező jótállási idő 1 év, a Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt termékekre vonatkozóan.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Elállás joga

1. A vásárlástól való elállás joga

A megrendelt termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Ezt akként teheti meg, hogy elállási szándékát egy, a Kereskedőnek küldött e-mail üzenetben jelzi az alábbi e-mail címen: gabi.szabo@melarox.ro vagy a Kereskedő székhelyére küldött levél formájában küldi el elállási nyilatkozatát. Ezen nyilatkozatokból egyértelműen ki kell derülnie elállási szándéknak.

Az elállási nyilatkozatot a Kereskedő online felületén, egyszerűsített adattartalommal is meg lehet tenni, mely esetben külön (postai úton küldött) nyilatkozat nem szükséges. Az elállási jog csak fogyasztóként történő vásárlás esetén gyakorolható, a gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog – a hatályos jogszabályi rendelkezések alapján – nem illeti meg.

Ön a vásárlással kötelezettséget vállal arra, hogy a vásárlástól való elállása esetén a megvásárolt terméket adatainak pontos megjelölésével, saját költségén , postai úton vagy futárszolgálat útján az elállási nyilatkozat megtételétől számított 14 napon belül visszaküldi a Kereskedő Bistrita, str. Vasile Petri, nr 1, jud Bistrita-Nasaud, Bistrita, Bistrita-Nasaud, címére. Személyes átvételi lehetőséget a Kereskedő nem biztosít. A termék visszajuttatásának költségeit Ön viseli, egyéb költség azonban ez esetben nem terheli. Ön a megvásárolt termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

A termék megvásárlásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy elállás, illetve a megrendelés törlése esetén a Kereskedő a kifizetett teljes vételárat (beleértve a Termék kiszállításának alapköltségét) bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően banki átutalással térítse vissza legkésőbb az elállást (elállási nyilatkozat Kereskedő számára való megérkezését, hozzáférhetővé válását) követő 14 belül, vagy a megrendelés törlését követő 14 napon belül. Elállás esetén a Kereskedő a vételárat visszatartja addig, ameddig Ön a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Részleges elállás (azaz több terméket magában foglaló megrendelés egy részére/egy-vagy több termékére vonatkozó elállás) esetén az adott Termék(ek) vételára kerül visszautalásra.

Az elállási jogról szóló részletes tájékoztató és az elállási nyilatkozat mintája lentebb található.

2. Elállási tájékoztató

Elállási jog

Ön 14 belül jogosult indokolás nélkül elállni a Kereskedővel kötött szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán küldött levél útján az alábbi címre: AUTOGLOBUS KFT, , vagy elektronikus úton a shop@keiler.hu email címre. Ebből a célból felhasználhatja a lentebb található elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is. Ön internetes oldalunkon is kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek!

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai:

Ha Ön eláll a vásárlástól, azaz ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék szállítási költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott).

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási/felmondási nyilatkozatának közlésétől számított 14 belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: AUTOGLOBUS Kft.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: …………………………………………………………………… (termék megnevezése)……………………… (termékkód)

átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ………………………………………….

Kelt:

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési Tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HONLAPPAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL
 
Az Autoglobus Kft. (1040 Budapest, Megyeri út 40., cégjegyzékszám: , e-mail: keiler@keiler.hu) (a továbbiakban: Társaság) a keiler.hu honlapot (a továbbiakban: Honlap) felkereső természetes személyt tájékoztatja arról, hogy személyes adatait a Honlap használatával összefüggésben kezeli, az alábbiak szerint:
 
 

 1. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 
1.1. Adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 
1.2. Adatkezelés:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, megváltoztatás, lekérdezés, felhasználás, továbbítás, korlátozás vagy éppen a törlés.
 
1.3. Adatkezelő:
az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.
 
1.4. Címzett:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 
1.5. Érintett hozzájárulása
az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 
1.6. Személyes adat:
az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 
 

 1. ADATKEZELÉSEK

 
A.        A Honlapra látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás
 
A Társaság honlapjára látogatóknak lehetőségük van annak beállítására, hogy milyen típusú cookie-kat (cookie: a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül.) használhat a Honlap. A cookie beállításokat a felhasználó később bármikor megváltoztathatja a böngészőjében is.
 
Szükséges Cookie-k
 
Ezek a cookie-k elsősorban a Honlap megfelelő működéséhez szükségesek. Ezen túl analitikai mérésekre, illetve a honlapon futó hirdetések megjelenítésére szolgálnak.
 
Ezzel a beállítással a felhasználó az alábbiakat engedélyezi:

 • Biztonságos bejelentkezés, bejelentkezési adatok megjegyzése
 • Feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Hirdetések megjelenítése a Honlapon

 
Funkcionális Cookie-k
 
Ezek a cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, hogy a felhasználó érdeklődési körének megfelelő hirdetések kerüljenek megjelenítésre a felhasználónak. 
 
Ezzel a beállítással a felhasználó az alábbiakat engedélyezi:
 

 • Biztonságos bejelentkezés, bejelentkezési adatok megjegyzése
 • Feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Hirdetések megjelenítése a Honlapon
 • Felhasználó érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi oldalak)

 
Kényelmi Cookie-k
 
Ezek a cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, hogy a Honlap használatát elemezve személyre szóló tartalmak és hirdetések kerüljenek megjelenítésére, megküldésre a felhasználónak.
 
Ezzel a beállítással a felhasználó az alábbiakat engedélyezi:
 

 • Biztonságos bejelentkezés, bejelentkezési adatok megjegyzése
 • Feladatok, tranzakciók folyamatának megjegyzése
 • Statisztikai célú webanalitikai mérések
 • Emlékeztető küldése a kosárba helyezett termékekről
 • Hirdetések megjelenítése a Honlapon
 • Felhasználó érdeklődési körének megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi oldalak)
 • Honlap-használat elemzését annak érdekében, hogy testreszabott tartalmak kerüljenek megjelenítésre a Honlapon
 • A Honlapon mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy a felhasználó személyre szóló ajánlatokkal kerüljön megkeresésre az általa megadott elérhetőségeken

 
 
B.        Webáruház regisztráció
 
Jogalap:                        (i)      az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a Társaság Honlapján a regisztrációs űrlap kitöltésével és a „regisztráció” szövegrész bejelölésével ad meg.
                                      (ii)     Eker. tv. 13/A. §-a és a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése.
 
Cél:                             webáruházban történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás
 
Érintett adatok:         felhasználónév, jelszó, név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, szállítási név és cím, számlázási név és cím, Magnum MIP ügyfélkártya száma
 
Érintett személyek:    minden olyan természetes személy, aki a Honlapon a fent írtak szerint regisztrál
 
Időtartam:                  (i)        a profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 5 év

 • a vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év.

Címzett:                      a Társaság ügyfélkapcsolatokkal, webáruházi vásárlásokkal foglalkozó munkatársai, adatfeldolgozók, vezető tisztségviselő
 
Adattovábbítás:         (i)        termékek kiszállítása esetén: a címzett neve, címe, telefonszáma, a rendelés értéke a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.) felé.
 
Az adattovábbítás jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, illetve a kiszállítás vonatkozásában a Postatv. 54. § (1) bekezdése.
 
(ii)       A vásárlás folyamatában részt vevő, a fizetést bonyolító pénzintézetek, egyéb szolgáltatók (Széchenyi Pihenőkártyával összefüggésben) számára a Társaság átadja azokat az adatokat, amelyet az adott pénzintézet a fizetés lebonyolításához megkövetel, különösen A fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja. Az adatok köre pénzintézetenként eltérő. A pénzintézet saját adatbekérő oldalain megadott személyes adatokat a Társaság nem ismeri meg.
 
Az adattovábbítás jogalapja: szerződés teljesítése, az érintett önkéntes hozzájárulása.
 
C.        Feliratkozás hírlevélre
 
Jogalap:                      az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a hírlevélre történő feliratkozás útján ad meg
 
Cél:                             gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, marketing üzenetek megjelenítése, tájékoztatás a Társaság termékeivel, szolgáltatásaival összefüggő aktuális információkról, akciókról, direktmarketing tartalmú megkeresések,
 
Érintett adatok:          felhasználónév, jelszó, név, e-mail cím, telefonszám, lakcím,
 
Érintett személyek:     a hírlevelek küldéséhez hozzájáruló magánszemélyek
 
Időtartam:                   a hírlevélről történő leiratkozást, illetve az érintett hozzájárulásának visszavonását követően a személyes adatokat haladéktalanul törölni kell, egyebekben az utolsó adatfrissítéstől számított 5 év.
 
Címzett:                      a marketing tevékenységet ellátó munkavállalók, vezető tisztségviselők, a hírlevelek küldésével kapcsolatban igénybe vett közreműködő adatfeldolgozók
 
 
D.        Lőfegyver, lőszer, csappantyú, lőpor vásárlásával kapcsolatos adatkezelési tevékenység
 
Jogalap:                      2004. évi XXIV. tv. 12. § (1) bekezdése, 253/2004. számú Kormányrendelet 14. § (4) bekezdése
 
Cél:                             lőfegyver, lőszer, csappantyú, lőpor vásárlásának nyilvántartása, visszaélésszerű használat megakadályozása, jogszabályi kötelezettség teljesítése
 
Érintett adatok:          253/2004. számú Kormányrendelet 5-8. melléklete szerinti adatok
 
Érintett személyek:     lőfegyvert, lőszert, csappantyút, lőport vásárlók
 
Időtartam:                   2004. évi XXIV. tv. 18. § (1) bekezdése alapján az adattovábbítástól számított 5 év.
 
Címzett:                      az értékesítési tevékenységet ellátó munkavállalók, vezető tisztségviselők, igénybe vett közreműködő adatfeldolgozók
 
Adattovábbítás:           253/2004. számú Kormányrendelet 5-8. melléklete szerinti adatok a Kormányrendelet 14. § (4) bekezdése alapján a Társaság köteles az Országos Rendőr-főkapitányság részére bejelenteni.
 
 
E.        Ügyfélkártyával kapcsolatos adatkezelési tevékenység
 
Jogalap:                      az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett az ügyfélkártya igénylése útján ad meg
 
Cél:                             törzsvásárlói rendszer működtetése, törzsvásárlók hatékonyabb tájékoztatása; a gyűjtött és felhasznált pontok nyilvántartása és karbantartása; törzsvásárlói kártyával adható vásárlási kedvezmények biztosítása, érvényesítése számlázáskor, kedvezmény feltételeinek nyilvántartása.
 
Érintett adatok:          titulus, vezetéknév, keresztnév, leánykori név, születési hely és idő, e-mail cím, telefonszám, lakcím, számlázási adatok
 
Érintett személyek:     az ügyfélkártyát igénylő magánszemélyek
 
Időtartam:                   az érintett hozzájárulásának visszavonását követően a személyes adatokat haladéktalanul törölni kell, egyebekben az utolsó vásárlástól számított 8 év.
 
Címzett:                      értékesítési feladatokat ellátó, a törzsvásárlói rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat  ellátó munkavállalók, vezető tisztségviselők, igénybe vett közreműködő adatfeldolgozók
 
3.         AZ ÉRINTETTEK JOGAI
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve a Társaság elérhetőségein.
 
 
Tájékoztatáshoz való jog:
A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
 
A tájékozódáshoz való jog írásban a Társaság jelen tájékoztatóban írt elérhetőségein keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.
 
 
Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is.

 
A Társaság a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
 
 
Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
 
 
Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
 
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Társaság tájékoztatja az érintettet.
 
 
Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
 
 
Tiltakozás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
 
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.
 
 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
 
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az érintett és a Társaság közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • meghozatalát a Társaságra alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 
 
Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
 
Jogorvoslatokhoz való jog:
Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
 
Adatvédelmi hatósági eljárás:
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06.1.391.1400
Fax: 06.1.391.1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

Vásárlási tudnivalók
Általános szállítási idő
8 nap
Visszaküldési cím
Kalocsa
Vásárlás előtti segítség
Hívjon, emilezzen, cseteljen. Segítünk!
Elállás ügyintézése
Megrendelés követése
Regisztrált vásárlóinknak a vásárlói fiókban van lehetőség.
Nem regisztrált vásárlóknak a státuszváltozásról szóló értesítő emailokon keresztül,
illetve a kiszállításról a megbízott futárcég értesíti a vásrlót